کتاب زنان هم می توانند ثروتمندشوندکتاب را برای زنانی می‌نویسم که می‌خواهند شانس خود را برای پیشرفت و دستیابی به اهداف‌شان‌ افزایش دهند؛ چه در شغل و چه در زندگی شخصی! و این شامل تمام زنان در تمام مراحل زندگی و کار می‌شود؛ زنانی که تازه به دنبال کار هستند، آنها که شاغلند و کسانی که بعد از مدتی وقفه خواهان برگشت به موقعیت شغلی خود هستند.
زنانی که می خواهندثروتمندشوند،وزنانی که می خواهندازنظرروحی ومعنوی درآرامش همیشگی به سرببرندواززندگی لذت ببرندوهمیشه خوشحال وشادمانه زندگی راسپری نمایندلحظه هاراغنیمت شمارندوازفرصت هانهایت استفاده را نمایندتادرمسیری دریت گام بردارندوبه دست توانایی خویش سرنوشت زندگی سراسرموفق خودرارقم بزنند
هدف دیگرم برای نوشتن این کتاب، مردانی هستند که می‌خواهند خواسته زنان به‌عنوان همکار، همسر، مادر یا دختر را درک کنند و درنتیجه بتوانند در ساخت دنیایی برابر، سهیم باشند.ودرکنارخانواده خودآرامشی ازلحظه های خوشبختی ودنیایی ازخوشبختی راتجربه نمایند وازاین لحظه ها نهایت خوب بودن رادرزندگی جمعی خودواردنموده وسراسرزندگی سرشارازلذت داشته باشند
امیدوارم که باخواندن این کتاب شما به یک زن ثروتمندوموفق تبدیل شویدوبه وبه اقتصادخانواده وکشورتان نهایت سودرارسانده ومقام وارجعیت اقتصادی خانواده را بالابرده ازتلاش شبانه روزی خودتان دراین امردریغ نکنیدتاجامعه ای سرشارازشکوفایی نسل جدیدروبروشویم

100,000 ریال – خرید